DOBRÁ RADA NAD ZLATO PONÚKA PRÁVNE PORADENSTVO ZO  SENICE PRI ZALOŽENÍ NASLEDUJÚCICH SUBJEKTOV:

                           Nezisková organizácia

Základným právnym predpisom týkajúcim sa založenia, vzniku, zrušenia, zániku, postavenia orgánov a hospodárenia neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby u nás je zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Podľa tohto zákona sa pod pojmom nezisková organizácia rozumie „právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.“ Z definície jasne vyplýva viacero charakteristických znakov, ktoré musia byť kumulatívne splnené na vznik neziskovej organizácie. Novelou zákona bol do definície neziskovej organizácie včlenený znak neziskovosti. Vyjadrenie tohto princípu v definícii má význam najmä z toho dôvodu, že odlišuje neziskovú organizáciu od podnikateľských subjektov, ktoré tiež môžu poskytovať podobné služby. Podstata tohto princípu spočíva v tom, že hoci nezisková organizácia môže okrem poskytovania všeobecne prospešných služieb vykonávať samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť aj ďalšiu činnosť za účelom dosiahnutia zisku, táto jej činnosť nesmie priamo či nepriamo viesť k materiálnemu prospechu jej zakladateľov, členov orgánov, ani zamestnancov. Zisk po zdanení musí nezisková organizácia použiť na poskytovanie všeobecne prospešných služieb, pre ktoré bola založená.  

                                           Nadácia

Účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.Na Slovensku je upravená v zákone č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (predtým v zákone č. 207/1996 Z.z. a predtým v §20b Občianskeho zákonníka). Podľa textu zákona je nadácia právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Nadácia vedie účtovníctvo. Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

Chránená dielňa

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods.1 zaškoľujú alebo pripravujú na prácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1. Zákona 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.  

Sociálny podnik

Chránená dielňa a sociálny podnik sa vo svojej podstate líšia v právnej úprave, ktorá sa na ne vzťahuje. Kým chránené dielne upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, sociálne podniky sú upravené zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Sociálny podnik podľa legislatívnej definície musí spĺňať nasledovné charakteristiky: a) vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť; b) hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu; c) k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania; d) ak dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa; e) do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. Kľúčovou charakteristikou sociálneho podniku je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je v zákone definovaný ako „napĺňanie verejného alebo komunitného záujmu“ 

Sociálne podniky a chránené dielne majú na Slovensku zabezpečenú podporu štátu vo forme legislatívneho prostredia, poradenskej infraštruktúry a možnosti získania finančnej podpory od štátu. Preto zamestnávajte a pomáhajte občanom so zdravotným postihnutím. 

Dobrá rada nad zlato v rámci právneho poradenstva zo Senice zabezpečí administratívu pri vybavovaní podpory od štátu vo všetkých formách a na celom  území SR.  

Občianske združenie

Občianske združenia vznikajú spôsobom staveným v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie je právnickou osobou. Znamená to, že:
– môže konať vo vlastnom mene, teda môže uzatvárať zmluvy, disponovať svojím majetkom, prijímať dary, uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ, a pod.
– nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie, teda môže byť žalovaným v spore, môže dostať pokutu, a pod.
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré dodrži zákonom predpísané podmienky. Zákon teda ministerstvu neumožnuje ľubovoľne rozhodovať o tom, či združenie zaregistruje alebo nie. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba a môže ju založiť jeden alebo viacero (najviac 50) spoločníkov. Všetci spoločníci ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, t. j. iba do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu. Tento vklad musia zložiť vopred (pred podaním návrhu na zápis najmenej vo výške 30 %, v plnej výške pri jednoosobovej spoločnosti) a musí byť spolu minimálne 5 000 eur, pričom vklad každého zo spoločníkov musí byť aspoň 750 eur.

 

 

 

Odmena za poskytnuté služby a poradenstvo bude dohodnutá podľa náročnosti, rozsahu a spôsobu poskytovaných služieb a poradenstva.

 

 

Dobrá rada nad zlato zo Senice - právne poradenstvo zo Senice

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky